ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2018 - 20 Nov 2018
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
5,295
อัตราป่วย
28.79
จำนวนผู้เสียชีวิต
11
อัตราป่วยตาย
0.17

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2018 - 20 Nov 2018

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง