ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2019 - 23 Sep 2019
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
6,862
อัตราป่วย
69.47
จำนวนผู้เสียชีวิต
13
อัตราป่วยตาย
0.20

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2019 - 23 Sep 2019

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง