ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2018 - 11 Dec 2018
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
6,308
อัตราป่วย
40.89
จำนวนผู้เสียชีวิต
25
อัตราป่วยตาย
0.38

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2018 - 11 Dec 2018

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง